Επίσημες μεταφράσεις

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

H εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Διερμηνείας και Επαγγελματικής Μετάφρασης P&A Interpreters παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής μετάφρασης με διαφορά. Για μας μετάφραση δεν σημαίνει απλά κείμενα, έγγραφα και ξένες γλώσσες – μετάφραση για μας σημαίνει να μεταφράζουμε τους στόχους των πελατών μας σε επιτυχία. Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης υψηλής ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα γλωσσών μέσω των ειδικά επιλεγμένων συνεργατών μας σε λογικές τιμές.

Μεταξύ άλλων παρέχουμε:

Επίσημες μεταφράσεις αποδεκτές από τη δημόσια διοίκηση και τις ιδιωτικές αρχές της Ελλάδας:

συγκεκριμένα βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02) με θέμα την «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου» και του ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Αποδοχή από τη Διοίκηση των μεταφράσεων των μεταφραστών-πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου» (βλ. σχετικά και ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για τις Επίσημες Μεταφράσεις) όπως και από το Υπουργείο Παιδείας (βλ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ), το Υπουργείο Εξωτερικών (βλ. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εξωτερικών-Τέλεση γάμου στο ΗΒ, Υπουργείο Εξωτερικών-Ομογενείς) και το Υπουργείο Οικονομικών (ΟΔΗΓΙΑ ΑΑΔΕ), οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ι.Π. έχουν το δικαίωμα να κάνουν επίσημες μεταφράσεις για τις δημόσιες και ιδιωτικές αρχές.

Επίσης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικους αλλοδαπούς λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές (βλ. σχετικά).

Επίσης οι μεταφράσεις μας γίνονται δεκτές από το ΔΟΑΤΑΠ. όπως προκύπτει από τα συνημμένα PDF της αρχικής σελίδας του οργανισμού (βλ. σχετικά και εδώ τελευταία παράγραφος: “8. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.”)

Επίσημες μεταφράσεις για υποβολή δικαιολογητικών στον ΑΣΕΠ ή σε διαγωνισμούς του ελληνικού δημοσίου:

χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας στον τομέα της επίσημης μετάφρασης συνεργαζόμαστε με δικηγόρους και μπορούμε να παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις δικαιολογητικών που θέλετε να υποβάλετε στον ΑΣΕΠ (βλ. σχετική ιστοσελίδα ΑΣΕΠ), σε δημόσιους διαγωνισμούς ή άλλους φορείς.

Επίσημες μεταφράσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για τα Δημόσια Έγγραφα (Κανονισμός 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Άρθρο 6(2)) αν οι αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ που παραλαμβάνει το έγγραφο απαιτεί επίσημη μετάφραση ενός δημοσίου εγγράφου που υποβάλλεται από πολίτη, οφείλουν να δέχονται επίσημη μετάφραση που έχει πραγματοποιηθεί σε οιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ.

Επίσημες μεταφράσεις για υποβολή δικαιολογητικών σε χώρες του εξωτερικού (ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία):

Η Μαρία Πετροχείλου, ιδρύτρια και διαχειρίστρια της P&A Interpreters, είναι πλήρες μέλος του ΣΥΔΙΣΕ και της ΠΕΕΜΠΙΠ, οι οποίες με τη σειρά τους είναι μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών (EULITA). Χάρη σε αυτή την ιδιότητά της μπορεί να παρέχει επίσημες μεταφράσεις για Ελλάδα, όπως και για το εξωτερικό: ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, όπως και άλλες χώρες της ΕΕ.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις δείτε και τη σελίδα μας Συχνές ερωτήσεις για τη μετάφραση.

Έχετε απορίες; Τηλεφωνήστε μας τώρα!